Genealogie

Oosterbaan, Zandstra, Kloosterman en Schievink zijn de familienamen welke voor mij heel belangrijk zijn.
Oosterbaan en Zandstra zijn van mijn vaderskant. Kloosterman (2 lijnen) en Schievink van mijn moederskant.

Naamsverklaring Oosterbaan

Een mogelijke verklaring is dat de naam afkomstig is van de lijndraaierijen / touwslagerijen uit vroegere tijden. De draaierijen bestonden meestal uit drie banen met een fabriek aan de noordkant waar het ruwe materiaal voor touw (lijn) binnenkwam. Er waren verder banen aan de zuid-, west- en oostkant, die gepacht konden worden en waar uiteraard mensen werkzaam waren. De achternamen Oosterbaan, Westerbaan en Zuiderbaan komen waarschijnlijk daaruit voort. Stamboomgegevens te zien op familie Oosterbaan

Naamsverklaring Zandstra

Stamboomgegevens te zien op Familie Zandstra

Nog mee bezig

Naamsverklaring Kloosterman

Marten Fokkes (oerpake Marten´s kant) nam de naam Kloosterman aan de 27ste december 1811 te Buitenpost. Hij woonde in de Kooten en was boer. De naam Kloosterman komt in de gemeenten Achtkarspelen, Kollumerland en Tytsterkstradiel voor. De oorsprong van de naam is mij nog niet bekend.

Jacob Binderts (oerbeppe Froukje´s kant), woonde met echtgenote Tryntje Oedzes, omstreeks 1740 te Oostermeer op de Wal. Hij was daar landeigenaar, groot eiken-houtkoopman. Door de vele bossen in de omtrek - alleen te Eestrum bossen met duizenden stambomen - was deze handel in Holland van groot belang. Tevens had hij een grote scheepstimmerwerf. Beide zijn in 1819 overleden. In de floreencohiers van Tytsjerkstradiel komt de naam Kloosterman als eigen erfde en stemgerechtigden reeds vroeg voor, onder andere te Burgum omstreeks 1600. Er was toen reeds veel connectie van de Burgumers met Oostermeer en vermoedelijk stammen de Kloosterman´s oorspronkelijk van Burgum en hebben zich later door het huwelijk gevestigd te Oostermeer. Te bewijzen is het echter niet. Stamboomgegevens te zien op Familie Kloosterman

Naamsverklaring Schievink

Durk Hendriks, nam in 1811 de naam Schievink aan. Dhr. J.A. Paasman gaf mij, na een oproep op de website, de volgende verklaring voor de naam Schievink. Paasman denkt dat naam komt van een schie-vink dit is een weversterm. De spoel die door het weefgetouw schiet wordt ook wel vink genoemd. Zo is mogelijk de naam Schievink ontstaan. Durk Hendriks was linnenwever.

Berend Jan van der Zwaag (Twenthe) heeft een andere mening over de naamgeving: Al in de zestiende eeuw wordt in Wietmarschen (in de buurt van Nordhorn) ene Gese Schyvinck genoemd, ruim 200 jaar voor Durk Hendriks de naam Schievink aanneemt. In de Twenthe en de Achterhoek komt de naamsuitgang -ink zeer veel voor. In de universteitsbilbliotheek vond Berend Jan het boek "Oost Nederlandse familienamen" van B. J. Hekket uit 1975. Daarin schrijft Hekket o.a. dat de meeste namen op -ink afgeleid zijn van voornaam + ink, zo is bijvoorbeeld Jannink de regionale variant van wat in Friesland Jansma werd en elders Jansen.

Over Schievink schrijft Hekket het volgende: Schieving; Schievink. Variant: Schievinga. Een erve Schievink is me niet bekend; wel lag er bij Bakelde, Nordhorn in 1255 een erve Scivenhem, in 1486 Schivichem. Een variant is Schevink, in 1457 lag er bij Wijhe de Schevijngs slag; in Westfalen bij Iburg, ligt Scheventorf, in 1298 Schevinctorp. Voornaam Skivo of Skevo, waarvan het bestaan alleen blijkt uit de vermelde erfgenamen; verwant aan 'skiva', schijf, en aan middelduits 'scheve', steen splinter. Zo'n steensplinter kan als speerpunt gediend hebben en daarom is het niet onmogelijk dat 'skiva' oorspronkelijk de betekenis 'speer(punt)' had en aldus een germaans naamselement kon zijn. Het door Hekket genoemde erve Scivenhem bij Bakelde is zeer waarschijnlijk wel verbonden met onze Schievinken. Bakelde ligt namelijk bij Bookholt en Bimolten, waar de naam Schievink veel voorkwam.


Bovendien komen er in de 18 eeuwse kerkboeken van Nordhorn (waaronder Bookholt = Bokelt, Bakelde, Bimolten en Frensdorp onder vallen) wel degelijk huizen of erven voor die de naam Schievink (of afgeleiden daarvan) dragen, bijvoorbeeld: 1751: 'Hindrik Schijvink op Schijvink Schot'

1751: 'Hindrik Schijvink op grote Schijvinks Schot Frensdorp' (zelfde Hindrik als de vorige)

1753: 'Hindrik Schijvink in het kleine Schijvink olde huis Bokelt' (een andere Hindrik)

1761: 'Hindrik Schijvink in Schijvink olde huis Bokelt' (=Bookholt)

1777: 'Hindrik Schivink uit Schivink oude huis te Bookholt.

En wat je daarin verder zoal tegenkomt...................

03.11.1782 "Hinderkin Schijvink haar kind Swenne. Dit kind is in hoererije geteelt van eene verstandelose moer. De vader is nog niet ontdekt."

De heren Paasman en van der Zwaag worden bedankt voor de informatie welke ik van hen kreeg en nog krijg over de familie Schievink!

Stamboomgegevens te zien op Familie Schievink